Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi
"Grigore Alexandru Ghica"

Învăţământ

Învăţământul în cadrul şcolii se bazează pe triada: cunoştinţe, deprinderi şi aptitudini sau altfel spus, cultură generală şi cunoştinţe, competenţe şi deprinderi şi în vârful piramidei, valori umane, dintre care exemplul personal, umanitarism, curaj şi respect.

Din raţiuni pedagogice învăţământul este structurat în două domenii de formare care stau la baza statutului de subofiţer şi indispensabile în exersarea acestei meserii.


Formarea socio-umană

Formarea umană stă la baza reuşitei profesionale a subofiţerului, atât în exercitarea responsabilităţilor, cât şi prin deschiderea către societatea civilă şi concetăţeni. Pentru a-şi dezvolta calităţile umane şi caracterul, subofiţerul în curs de formare trebuie "să se dezvolte în interior înainte de a se deschide în afară." (Victor Hugo).

Modulele prezente în curriculum formează următoarele competenţe:

 • elaborează strategii individuale pentru o comunicare eficientă - asigură dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare din perspectiva rolului şi a statusului social;
 • aplică principii şi metode specifice activităţii de relaţii publice - dezvoltă cunoştinţele referitoare la principiile activităţii de relaţii publice, obiectivele şi domeniile activităţii de relaţii publice în MAI, parteneriatul cu comunitatea, relaţia profesională cu mass-media, primirea publicului;
 • promovează valorile democratice - asigură pregătirea în activitatea profesională şi socială, prin cultivarea respectului pentru normele deontologice, înţelegerea corectă a raportului dintre responsabilitate şi autoritate, promovarea identităţii naţionale în context european;
 • rezistă la stres - asigură parcurgerea unor teme referitoare la: caracteristicile generale ale stresului profesional, efectele stresului asupra personalităţii umane, modalităţi de creştere a rezistenţei la stresul profesional care îl vor ajuta pe elev să depisteze şi să gestioneze corect efectele stresului;
 • solicită şi oferă, într-o limbă modernă (engleză şi franceză), informaţii legate de îndeplinirea sarcinilor de serviciu, în contexte profesionale semnificative, prin receptarea şi transmiterea de mesaje orale şi mesaje scrise;
 • participă la interacţiuni orale şi în scris într-o limbă modernă, în limbaj complex, atât standard, uzual, cât şi necesar îndeplinirii sarcinilor de serviciu, interne şi de cooperare în misiuni internaţionale;
 • utilizează sisteme de operare şi utilitare de sistem;
 • tehnoredactează documente cu ajutorul procesoarelor de texte;
 • creează foi de calcul cu ajutorul programelor de calcul tabelar;
 • utilizează programe şi baze de date specifice.

Formarea specializată

Unităţile de competenţă specializate pentru formarea subofiţerului de jandarmi sunt derivate din misiunile specifice Jandarmeriei Române. Conform Standardului de pregătire profesională acestea sunt: cooperarea în spaţiul Schengen şi în domeniul drepturilor omului, utilizarea armamentului, formarea abilităţilor fizice, instruirea militară, conducerea autovehiculelor, realizarea ordinii şi siguranţei publice, realizarea intervenţiei profesionale, asigurarea securităţii obiectivelor, bunurilor şi valorilor şi constatarea contravenţiilor şi a infracţiunilor.

 • COOPERAREA ÎN SPAŢIUL SCHENGEN ŞI ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI permite înţelegerea rolului stabilirii de coordonate şi mecanisme pentru a atinge obiectivele şi măsurile în vederea aderării la spaţiul Schengen. Modulul promovează valori şi atitudini aplicate în cooperarea poliţienească, precum şi în probleme de justiţie între statele Schengen.;
 • UTILIZAREA ARMAMENTULUI asigură formarea, dezvoltarea şi perfecţionarea deprinderilor necesare executării tragerilor cu orice categorie de armament din dotare pentru îndeplinirea în bune condiţii a misiunilor încredinţate în orice condiţii de teren şi stare a vremii;
 • FORMAREA ABILITĂŢILOR FIZICE dezvoltă aptitudinile bio-psiho-motrice şi se formează capacitatea elevilor de a acţiona asupra acestora în vederea manifestării bunei capacităţi motrice favorabile inserţiei profesionale şi sociale, însuşirea tehnicilor de autoapărare şi reacţie adecvată în situaţii diferite, menţinerii permanente a stării optime de sănătate şi asigurării unei dezvoltări fizice armonioase;
 • INSTRUIREA MILITARĂ urmăreşte cultivarea de trăsături moral-comportamentale în spiritul patriotismului şi al respectului civic, formarea deprinderilor în aplicarea prevederilor regulamentelor militare şi a luptătorului autonom, motivat, bine instruit, să poată folosi individual sau în echipă puterea de foc, capabil să ducă acţiuni în câmpul de luptă;
 • CONDUCEREA AUTOVEHICULELOR. În cadrul acestui modul, elevii îşi însuşesc legislaţia rutieră, conducerea şi manevrarea autovehiculului în condiţii de siguranţă pe drumurile publice şi în urma examenului teoretic şi practic obţin permisul de conducere categoria „B”;
 • REALIZAREA ORDINII ŞI SIGURANŢEI PUBLICE formează cunoştinţe şi deprinderi de a acţiona individual sau în cadrul echipei sau subunităţii pentru îndeplinirea misiunilor de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii publice;
 • REALIZAREA INTERVENŢIEI PROFESIONALE vizează formarea aptitudinilor şi atitudinilor subofiţerilor de jandarmi de a pune în practică tehnici şi tactici menite să rezolve situaţii apărute pe timpul executării misiunilor specifice, cu sau fără utilizarea mijloacelor de protecţie şi intervenţie din dotare;
 • ASIGURAREA SECURITĂŢII OBIECTIVELOR, BUNURILOR ŞI VALORILOR formează şi perfecţionează deprinderile de a acţiona individual sau în cadrul echipei/ subunităţii pentru paza şi protecţia obiectivelor, bunurilor şi valorilor din competenţa Jandarmeriei Române;
 • CONSTATAREA CONTRAVENŢIILOR ŞI A INFRACŢIUNILOR formează deprinderi şi abilităţi de constatare a contravenţiilor şi infracţiunilor şi de a desfăşura unele activităţi criminalistice în diferite situaţii profesionale specifice misiunilor încredinţate prin lege Jandarmeriei Române.