Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi
"Grigore Alexandru Ghica"

Formare profesională

Domeniul de pregătire profesională - militar, ordine şi siguranţă publică

Calificarea - subofiţer jandarm

Durata studiilor - 1 an

Procesul de formare iniţială a subofiţerilor jandarmi este centrat pe rezultate a căror evaluare se realizează potrivit criteriilor şi indicatorilor de realizare stabiliţi prin standardul de pregătire profesională elaborat în baza standardului ocupaţional corespondent primei funcţii.


Standardul de pregătire profesională

Standardul de pregătire profesională cuprinde două categorii de unităţi de rezultate ale învăţării:

UNITĂŢI DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII TEHNICE GENERALE

 1. Comunicarea şi cooperarea profesională
 2. Instruirea militară

UNITĂŢI DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII TEHNICE SPECIALIZATE

 1. Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale
 2. Asigurarea şi menţinerea ordinii şi siguranţei publice
 3. Paza şi protecţia obiectivelor, transporturilor şi persoanelor
 4. Realizarea intervenţiei specifice Jandarmeriei
 5. Instruirea specifică stării de urgenţă, stării de asediu, la mobilizare şi război

Proiectarea standardului de pregătire profesională şi a curriculum-ului asociat se bazează pe analiza tipurilor de misiuni care revin Jandarmeriei, urmărindu-se asigurarea structurilor operative cu resursă umană capabilă să îndeplinească la un nivel ridicat atribuţiile prevăzute de lege. Articularea profilului profesional al absolventului se bazează pe structurarea şi dezvoltarea intermodulară a unor competenţe cu impact direct asupra calităţii serviciului oferit cetăţeanului.

Operaţionalizarea prevederilor legii, care definesc jandarmeria ca instituţie aflată în slujba intereselor cetăţeanului şi a intereselor comunităţii, se realizează la nivelul procesului de formare iniţială prin:

 • aderarea la valorile culturii organizaţionale, la principiile şi normele deontologice;
 • dezvoltarea unor competenţe de comunicare şi relaţionare cu diverse categorii de persoane, inclusiv, în vederea executării unor misiuni în afara ţării, în limbile engleză şi franceză
 • însuşirea de tehnici de comunicare - argumentare, persuasiune şi negociere - pentru gestionarea situaţiilor conflictuale;
 • dezvoltarea competenţelor de utilizare a tehnicii de calcul şi comunicaţii;
 • formarea unei culturi juridice, prin cunoaşterea actelor normative cu aplicabilitate în activitatea profesională;
 • însuşirea procedurilor privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor şi infracţiunilor;
 • implementarea modurilor de acţiune privind misiunile de asigurare, menţinere şi restabilire a ordinii publice;
 • cunoaşterea procedurilor privind paza şi protecţia obiectivelor, transporturilor şi persoanelor;
 • însuşirea tehnicilor şi a tacticilor de intervenţie profesională şi de autoapărare;
 • dezvoltarea deprinderilor necesare tragerilor cu armamentul individual şi specific echipei.

Achiziţionarea acestor competenţe se realizează prin activităţi desfăşurate în şcoală, în diverse forme de organizare, dar şi în stagii de practică, stagii desfăşurate în unităţile operative pe domeniul ordinii publice şi pe cel al pazei.

În vederea desfăşurării activităţilor de formare, elevii sunt organizaţi pe formaţiuni de studiu, clase, în funcţie de cifra de şcolarizare efectivul acestora fiind de 15-30 de elevi. Aplicarea principiului nediscriminării este continuată şi după admiterea în şcoală, astfel că nu sunt constituite clase speciale pe criterii de sex, vârstă sau apartenenţă etnică, elevii fiind distribuiţi pe criteriul asigurării uniformităţii tuturor claselor.


Viziunea școlii

Viziunea şcolii cu privire la formarea iniţială corelează activităţile curriculare cu activităţile extracurriculare şi extraşcolare, urmărindu-se valorificarea întregului potenţial al elevilor, precum şi cultivarea unor atitudini concordante cu spiritul civic. Elevii au posibilitatea să participe la concursuri sportive, activităţi de voluntariat, activităţi culturale, concursuri de pregătire juridică şi militară, simpozioane, colocvii, sesiuni de comunicări ştiinţifice. Acestea se organizează şi se desfăşoară atât la nivelul şcolii, cât şi la nivelul altor instituţii din reţeaua unităţilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne sau din afara acesteia.

Prin formule de parteneriat s-a reuşit consacrarea la nivelul instituţiei a unor manifestări devenite astfel parte a tradiţiei şcolii:

 • în luna februarie a fiecărui an, în colaborare cu Centrul Cultural al M.A.I. şi cu Ansamblul Ciocârlia este sărbătorit spiritul tradiţional românesc printr-un spectacol dedicat Zilei de Dragobete;
 • în luna martie se desfăşoară concursul de pregătire juridică Litera şi spiritul legii, care oferă elevilor posibilitatea de a-şi pune în valoare cunoştinţele juridice şi de a exersa interpretarea legii în situaţii concrete;
 • luna mai aduce la Şcoala de la Drăgăşani reprezentanţi ai celorlalte instituţii de învăţământ ale M.A.I., dar şi ai liceelor din învăţământul civil, cu ocazia Simpozionului Naţional Valenţele (in)formative ale comunicării, care reuneşte o sesiune de comunicări ştiinţifice sub genericul Ordinea publică – provocări, tendinţe, soluţii, şi concursuri pentru elevi organizate pe mai multe secţiuni: grafică, fotografie, pliant, poster, creaţii literare, film de scurt-metraj.

Diplome și atestate

An de an, elevii şcolii participă cu rezultate foarte bune la întrecerile ocazionate de desfăşurarea Campionatului sportiv al instituţiilor de învăţământ din M.A.I. şi la Festivalul cultural-artistic al studenţilor şi elevilor din instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

Pe parcursul perioadei de şcolaritate elevii pot obţine o serie de diplome şi atestate:

 • atestat Trăgător arma lansator/arma de vânătoare
 • diplomă Tehnician în intervenţie profesională
 • diplome (DELF, DALF) de atestare a competenţelor lingvistice în limba franceză – examenele se susţin la Institutul Cultural Francez din Bucureşti prin sprijinul Ministerul Afacerilor Externe Francez;
 • diplome de atestare a competenţelor lingvistice în limba engleză, conform standardelor NATO, STANAG 6001, în colaborare cu M.Ap.N.

Perioada de formare iniţială se încheie prin susţinerea examenului de absolvire, potrivit metodologiei şi tematicii aprobate.

Absolvenţii sunt ierarhizaţi împreună cu absolvenţii Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni în funcţie de ordinea mediilor generale. În vederea repartizării în unităţile operative, pe unul din locurile stabilite de Inspectoratul General al Jandarmeriei, elevii îşi vor exprima opţiunile în ordinea ocupată în clasamentul final, fiind astfel încurajată performanţa.

Ulterior repartizării, absolvenţii îşi pot dezvolta cariera militară prin susţinerea şi promovarea examenului de admitere la Academia de Poliţie, pe unul din locurile scoase la concurs pentru subofiţeri, în regim fără frecvenţă, având astfel posibilitatea de a accede în corpul ofiţerilor. De asemenea, absolvenţii pot obţine specializări la orice altă instituţie de învăţământ superior, inclusiv instituţii civile, şi pot participa în funcţie de condiţiile prevăzute la concursuri pentru trecerea în corpul ofiţerilor.