Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi
"Grigore Alexandru Ghica"

Locuri scoase la concurs pentru sesiunea de admitere 2016

Pentru sesiunea de admitere 2016, Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" - Drăgăşani i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs următorul număr de locuri:

175 de locuri, din care 6 locuri pentru S.P.P, 3 locuri pentru cetăţeni de etnie romă şi 2 locuri pentru alte minorităţi.


Criterii de recrutare pentru subofiţeri 2016

Pentru a participa la concursul de admitere în Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Drăgășani, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

 • să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România
 • să cunoască limba română scris şi vorbit
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu
 • să fie declaraţi "apt" din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică și psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs
 • să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate
 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
 • să nu fi fost destituite dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani
 • nu au desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul de admitere pentru candidații pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar și pe locurile M.A.I. în instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale.
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 8,00 (opt), cu excepția candidaților care au absolvit instituțiile de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului.
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.
 • să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR!

 • Candidaţii recrutaţi se vor informa asupra perioadei de examinare psihologică (data şi ora la care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare) telefonic sau pe site-urile structurilor care au efectuat recrutarea.
 • În momentul prezentării la instituţia de învăţământ pentru participarea la concursul de admitere, candidaţii vor avea asupra lor:
  • actul de identitate;
  • diploma de bacalaureat în copie legalizată sau adeverinţă eliberată de liceu (numai pentru absolvenţii promoţiei 2016) în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele probelor susţinute în cadrul examenului de bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu;
  • foaia matricolă a studiilor liceale în copie legalizată;
 • Pentru susţinerea probelor sportive candidaţii vor fi echipaţi corespunzător şi vor prezenta legitimaţia de concurs şi actul de identitate.
 • În ziua stabilită pentru susţinerea testului de cunoştinţe, candidaţii vor avea asupra lor:
  • legitimaţia de concurs;
  • actul de identitate;
  • pix sau stilou cu pastă sau cerneală de culoare albastră.
  • Este interzis accesul în sala de concurs cu aparatură electronică, cărţi, caiete, notiţe, telefoane mobile etc.
 • Candidaţii declaraţi „admis” încheie angajamente prin care se obligă ca, după absolvirea şcolii, să îndeplinească serviciul timp de minimum 10 ani în unităţile în care vor fi încadraţi sau mutaţi ulterior, în raport de nevoile M.A.I. De asemenea, se obligă să restituie cheltuielile de întreţinere efectuate de M.A.I. pe timpul şcolarizării, în cazul în care sunt îndepărtaţi din instituţia de învăţământ pentru lipsă de interes la învăţătură sau pentru abateri disciplinare, ori încetează şcolarizarea la cerere, precum şi în eventualitatea că nu-şi respectă obligaţia de a îndeplini serviciul în condiţiile de mai sus.

Conţinutul dosarului de candidat 2016

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de management resurse umane un dosar plic, care va cuprinde următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere
 2. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi de acceptare a condiţiilor de recrutare
 3. Angajamentul
 4. Diploma de bacalaureat (copie legalizată) pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţa în original care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat pentru candidaţii care au absolvit în anul 2016 *
 5. Foaia matricolă (copie legalizată) *
 6. Fişa medicală în original (completată şi încheiată)
 7. Certificat de naştere
 8. Copii ale: actului de identitate (C.I./B.I.), livretului militar, carnetului de muncă al candidatului, certificatului de căsătorie, certificatului de naştere pentru soţ/soţie şi fiecare copil
 9. Autobiografia
 10. Tabelul nominal cu rudele candidatului
 11. Certificatul de cazier judiciar pentru candidat
 12. Caracterizarea de la ultimul loc de muncă/unitate militară/şcoală (va cuprinde obligatoriu media generală la purtare, calculată pentru cei patru ani de studii liceale)
 13. Trei fotografii color 3/4 cm;
 14. Două fotografii color 9/12 cm.

* Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:

 • atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu acesta, în copie, tradusă şi legalizată;
 • foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.

Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din concurs a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin fraudă.

Pe durata concursului de admitere nu se asigură cazarea, masa şi transportul candidaţilor.


Recrutarea candidaţilor şi desfăşurarea admiterii 2016

Recrutarea candidaţilor se realizează în raport cu locul de domiciliu sau de reşedinţă al candidaţilor - de către Inspectoratele de Jandarmi Judeţene, respectiv Direcţia Generală de Jandarmi a municipiului Bucureşti, precum şi de către unităţile de jandarmi care au primit sarcini de recrutare.

Cererile de înscriere se depun la Inspectoratele de Jandarmi Județene până pe data de 29.07.2016.

Candidaţii recrutaţi parcurg următoarele probe eliminatorii la unităţile teritoriale:

 • Examinarea medicală - constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare şi se concretizează prin completarea fişei medicale. Fişa medicală se eliberează personal candidaţilor de unitatea care i-au recrutat;
 • Evaluarea psihologică - se realizează la unităţile teritoriale, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI.
 • Evaluarea psihologică este unică, indiferent de nivelul de învățământ, și se finalizează prin emiterea unui aviz psihologic de tipul "Apt/Inapt".

 • Pentru candidații declarați inapt psihologic, după soluționarea eventualelor contestații, recrutarea incetează.
 • Candidaţii care au fost declaraţi "apt" psihologic şi optează ulterior pentru alte instituţii de învăţământ se pot înscrie la acestea fără a mai susţine o nouă evaluare în acest scop.
 • Candidaţii care au obţinut avize de inaptitudine nu mai pot participa la concursul de admitere organizat de alte unităţi de învăţământ.
 • Rezultatele finale privind evaluare psihologică se comunică unităţilor care au realizat recrutarea/structurilor beneficiare, sub formă de tabel nominal, cărora le revine sarcina incunoştiinţării candidaţilor.
Concursul de admitere se va desfăşura în perioada 03.09. – 12.09.2016.

Ordinea de desfăşurare a probelor la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal ale Jandarmeriei Române – sesiunea septembrie 2016, este următoarea:

 • examinarea medicală
 • verificarea aptitudinilor fizice
 • proba de verificare a cunoştinţelor

Proba de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară la sediul Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, numai cu acei candidaţi care au promovat proba de verificare a aptitudinilor fizice.

Proba de verificare a cunoştinţelor va avea durata de 3 ore şi constă într-un text de complexitate medie, tip grilă, din tematica stabilită, care va conţine 90 de itemi din disciplinele: limba română (60 itemi) şi limba engleză sau franceză (30 itemi). Fiecare item va conţine 4 (patru) variante de răspuns, din care o singură variantă va fi corectă.

Dispoziţii finale

Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului şcolar/universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ la care au fost declaraţi admişi. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare.


Verificarea aptitudinilor fizice 2016

Verificarea aptitudinilor fizice se desfăşoară potrivit probelor şi baremelor stabilite pentru bărbaţi şi femei. Aprecierea se face prin calificativ "PROMOVAT" sau "NEPROMOVAT".

 • În cadrul admiterii, verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminatoriu.
 • Toate probele sunt obligatorii. Nesusţinerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului;
 • Probele se susţin în aceeaşi zi, în următoarea ordine: alergare - viteză 50 metri, aruncarea mingii medicinale și alergare de rezistență - 1.000 metri;
 • Toate probele se execută în ţinută sportivă adecvată anotimpului şi probei respective (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening);
 • Este declarat "Promovat"; candidatul care îndeplinește baremul minim stabilit pentru fiecare probă. Candidatul care nu promovează o probă este eliminat din concurs, iar în funcție de momentul când intervine aceasta, nu mai parcurge celelalte probe;
 • Indiferent de cauze/motive, nu se admit repetări, reexaminări sau contestaţii.
 • Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul acordat se consemnează în borderoul de examen.

Probe şi bareme

Nr PROBE BAREME MINIME
BĂRBAŢI FEMEI
1 Alergare de viteză 50 m plat 7 secunde şi 2 zecimi 8 secunde şi 1 zecime
2 Aruncarea mingii medicinale (4kg bărbaţi, 2kg femei) 7 metri 7 metri
3 Alergare de rezistenţă - 1.000 metri 3 minute şi 45 de secunde 4 minute şi 10 secunde

Precizări tehnice și metodice privind efectuarea probelor:

 • proba de viteză:
  • se execută cu startul în picioare, câte doi candidaţi/cronometru;
  • cronometrul porneşte la mişcarea primului candidat;
  • startul greşit (plecarea înainte de semnalul acustic) se reia. La al doilea start greşit provocat de acelaşi candidat, candidatul este declarat "NEPROMOVAT";
  • canditaţii care se ciocnesc în timpul alergării şi cad sau care se împiedică ori alunecă din cauza suprafeţei de alergare, se consideră că nu au parcurs traseul şi vor relua proba o singură dată, la sfârşitul seriei din care fac parte;
 • proba de aruncare a mingii medicinale (4 kg. bărbaţi şi 2 kg. femei):
  • se execută de pe loc, cu ambele braţe, pe deasupra capului spre înainte, într-un sector cu lăţimea de 3 metri şi lungimea de cel puţin 10 metri, câte un candidat;
  • poziţia iniţială a picioarelor poate fi în sprijin apropiat sau depărtat (lateral sau înainte);
  • în cazul în care execuţia se efectuează din poziţia stând sau stând-depărtat, candidatul poate să se ridice pe vârfuri fără a se desprinde de pe sol;
  • la aruncarea din poziţia stând depărtat anterio-posterior candidatul poate ridica piciorul din spate cu condiţia ca piciorul din faţă să menţină permanent contactul cu solul;
  • în ambele cazuri nu se va călca sau depăşi linia sectorului de aruncare, inclusiv după aterizarea mingii;
  • candidatul are dreptul la două încercări;
  • măsurarea aruncării se efectuează de la linia sectorului de aruncare până la urma lăsată de minge, înspre locul de aruncare;
  • scăparea mingii de către candidat - înainte sau înapoi - este considerată aruncare nereuşită pentru prima încercare. Dacă această situaţie are loc la a doua încercare, candidatul este declarat "Nepromovat", în borderou fiind consemnată performanţa celei mai bune aruncări;
 • proba de rezistenţă
  • se execută cu startul din picioare, în serii de 15-25 de candidaţi/cronometru;
  • trecerea de la alergare la mers se consideră abandon;

Tematicile şcolare pentru concursul de admitere 2016

 1. LIMBA ROMÂNĂ
  1. LEXIC
   • Vocabularul limbii române. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului.
   • Cuvântul. Forma şi conţinutul. Cuvântul de bază. Sensul cuvintelor în context. Sensul propriu (de bază şi secundar) şi sensul figurat.
   • Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicală.
   • Mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului. Împrumuturile. Neologismele.
   • Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Paronimele. Regionalismele. Arhaismele.
   • Cuvintele polisemantice.
   • Unităţile frazeologice (locuţiuni, expresii).
   • Pleonasmul.
  2. NOŢIUNI DE FONETICĂ
   • Vocalele. Consoanele. Diftongul. Triftongul. Hiatul.
   • Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe.
   • Folosirea corectă a accentului în limba română.
  3. MORFOSINTAXA
   • Părţile de vorbire flexibile. Clasificarea/felul (verb, substantiv, articol, pronume, numeral, adjectiv). Locuţiunile.
   • Categorii morfologice (diateza, conjugare, mod, timp, persoana, gen, număr, caz, grad de comparaţie). Funcţii sintactice.
   • Părţile de vorbire neflexibile. Clasificarea/felul (adverb, prepoziţie, conjuncţie, interjecţie). Locuţiunile. Funcţii sintactice (adverb, interjecţie).
  4. NOŢIUNI DE SINTAXĂ
   • Relaţia text, frază, propoziţie, cuvânt.
   • Cuvintele şi construcţiile incidente. Punctuaţia lor.
   • Relaţiile sintactice în propoziţie şi în frază (interdependenţa, coordonare şi subordonare).
   • Mijloacele de realizare a relaţiilor sintactice în propoziţie şi în frază: flexiunea, joncţiunea, juxtapunerea, topica, intonaţia şi pauza.
   • Fraza. Propoziţia principală şi propoziţia secundară/subordonată. Elementele de relaţie în frază.
   • Propoziţia regentă şi propoziţia subordonată. Elementul regent.
   • Propoziţia şi părţile de propoziţie. Tipurile de propoziţie.
  5. SINTAXA PROPOZIŢIEI ŞI A FRAZEI
   • Predicatul şi propoziţia subordonată predicativă.
   • Subiectul şi propoziţia subordonată subiectivă.
   • Atributul şi propoziţia subordonată atributivă.
   • Complementul. Complementele circumstanţiale şi necircumstanţiale. Complementele circumstanţiale de loc, de timp, de mod. Complementul circumstanţial de cauză şi de scop. Complementul direct şi indirect.
   • Propozitia subordonata completiva directa. Propozitia subordonata completiva indirecta. Propozitiile subordonate circumstantiale de loc, de timp, de mod, de cauza, de scop. Propozitiile subordonate circumstantiale conditionale, concesive si consecutive.
   • Expansiunea si contragerea.
   • Acordul.
  6. ORTOGRAFIA ŞI PUNCTUAŢIA
   • Semnele de punctuaţie: virgula, punctul şi virgula, punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, linia de pauză.
   • Semnele de ortografie: cratima, apostroful, punctul ca semn ortografic.

 2. LIMBI MODERNE - engleza/franceza - la alegere
  • LIMBA ENGLEZĂ
   1. MORFOLOGIA
    1. SUBSTANTIVUL
     • Pluralul substantinvelor.
     • Substantive defective de număr.
     • Cazul substantivelor.
    2. ADJECTIVUL
     • Tipuri;
     • Gradele de comparaţie;
     • Comparaţia neregulată;
     • Funcţiile sintactice ale adjectivului.
    3. VERBUL
     • Timpurile verbale.
     • Subjonctivul.
     • Verbe modale.
     • Infinitivul/participiul/gerunziul.
     • Diateza activă/diateza pasivă.
    4. ADVERBUL
     • Tipuri;
     • Grade de comparaţie.
    5. CUVINTE DE LEGATURĂ
     • Prepoziţii, conjuncţii, locuţiuni.
    6. ARTICOLUL
     • Hotărât/nehotărât, zero, omisiune.
    7. PRONUMELE
     • Tipuri.
    8. NUMERALUL
     • Tipuri.
   2. SINTAXA
    • Ordinea cuvintelor în propoziţie.
    • Tipuri de propoziţii (enunţiative, interogative, negative, imperative, exclamative, etc.).
    • Propoziţii condiţionale (I, II, III).
    • Corespondenţa timpurilor (future-in-the-past).
    • Vorbirea directă/indirectă.
    • Acordul;
    • Propoziţii subordonate (propoziţia circumstanţială de timp, de loc, de mod, cauzală, consecutivă, concesivă).
    • Inversiunea.
    • Construcţii emfatice.
    • Construcţii cu it şi there.
   3. LEXIC
    • Sinonime, antonime, familii de cuvinte, omonime, paronime.
    • Colocaţii.
    • Polisemia.

  • LIMBA FRANCEZĂ
   1. MORFOLOGIA
    1. SUBSTANTIVUL
     • Gen, număr, cazuri.
    2. ADJECTIVUL
     • Acordul adjectivului calificativ
     • Gradele de comparaţie
     • Adjectivele posesive, demonstrative, nehotărâte şi interogative
    3. VERBUL
     • Moduri (indicativ, condiţional, subjonctiv, imperativ, infinitiv, gerunziu, participiu, acordul participiului trecut).
     • Timpuri (simple şi compuse), folosirea lor
     • Diateza (activă, reflexivă şi pasivă).
     • "şi" condiţional; "şi" dubitativ
     • Concordanţa la indicativ
     • Stilul direct/indirect
    4. ADVERBUL
     • Tipuri, grade de comparaţie.
    5. CUVINTE DE LEGĂTURĂ
     • Prepoziţiile/locuţiunile prepoziţionale.
     • Conjuncţia şi locuţiunile conjuncţionale.
    6. ARTICOLUL
     • Hotărât, nehotărât, partitiv
     • Înlocuirea articolului partitiv cu prepoziţia „de”.
    7. PRONUMELE
     • Personal, reflexiv, posesiv, demonstrativ, relativ, interogativ, nehotărât, "en", "y"
     • Pronumele subiect, complement obiect direct, complement obiect indirect. Locul lor în fraza asertivă, interogativă şi imperativă.
    8. NUMERALELE CARDINALE ŞI ORDINALE
   2. SINTAXA
    • Subordonata completivă directă.
    • Subordonata relativă
    • Subordonata circumstanţială de timp/de cauză/de scop.
    • Subordonatele concesivă şi consecutivă.
    • Fraza interogativă directă şi indirectă.
    • Fraza afirmativă / negativă.
    • Fraza imperativă / emfatică (procedee ale emfazei).
   3. LEXIC
    • Cuvinte şi expresii sinonime; antonime; familii de cuvinte; cuvinte cu mai multe sensuri; omonime, paronime.
 3. 3. BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI DE ADMITERE

  • Sunt recomandate toate manualele şcolare alternative, elaborate şi aprobate prin Ordinele Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi aflate în vigoare în anul şcolar 2015-2016, din materia cărora se stabilesc subiectele de concurs.
  • Dicţionarul Ortografic, Ortoepic şi Morfologic al Limbii Române, ediţia a-II-a.