Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi
"Grigore Alexandru Ghica"

Locuri scoase la concurs în sesiunea ianuarie 2020

Sesiunea ianuarie 2020

190 de locuri din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru minorităţi (150 locuri alocate pentru Jandarmeria Română, 35 locuri pentru SIE, 5 locuri pentru IGAv).


Criterii de recrutare

Condiții legale și criterii specifice de recrutare pentru admiterea în instituțiile de învățământ pe locurile destinate formării inițiale a cadrelor militare

Condiții generale

(1) În conformitate cu prevederile art.6 din Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 177 din 16 noiembrie 2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, condițiile legale de recrutare a candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ pe locurile destinate formării inițiale a cadrelor militare,sunt următoarele:

 1. să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

(2) Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la alin. (1) lit. d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniul. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

(3) Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

Criterii specifice

(1) În conformitate cu prevederile art. 7 din Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 177 din 16 noiembrie 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale, sunt următoarele:

 1. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 2. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale,de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 3. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 4. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

(2) Verificarea cerinţelor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi se realizează cu ocazia examinării medicale.

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR!

 • Evaluarea psihologică a candidaţilor recrutaţi în vederea participării la probele de selecţie organizate pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) – denumită în continuare ,,evaluare psihologică”, se realizează de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI.

  Evaluarea psihologică se realizează în plan teritorial, potrivit planificării temporale şi în locaţiile stabilite împreună cu structurile beneficiare/unităţile de recrutare.

  Evaluarea psihologică este unică, indiferent de nivelul şi forma de învăţământ şi se finalizează prin emiterea unui aviz psihologic de tipul ,,apt/inapt”.

 • În momentul prezentării la instituţia de învăţământ pentru participarea la concursul de admitere, candidaţii vor avea asupra lor:
  • actul de identitate;
 • Pentru susţinerea probelor sportive candidaţii vor fi echipaţi corespunzător şi vor prezenta legitimaţia de concurs şi actul de identitate.
 • În ziua stabilită pentru susţinerea testului de cunoştinţe, candidaţii vor avea asupra lor:
  • legitimaţia de concurs;
  • actul de identitate;
  • pix sau stilou cu pastă sau cerneală de culoare albastră.
  • Este interzis accesul în sala de concurs cu aparatură electronică, cărţi, caiete, notiţe, telefoane mobile etc.
 • Candidaţii declaraţi „admis” încheie angajamente prin care se obligă ca, după absolvirea şcolii, să îndeplinească serviciul timp de minimum 10 ani în unităţile în care vor fi încadraţi sau mutaţi ulterior, în raport de nevoile M.A.I. De asemenea, se obligă să restituie cheltuielile de întreţinere efectuate de M.A.I. pe timpul şcolarizării, în cazul în care sunt îndepărtaţi din instituţia de învăţământ pentru lipsă de interes la învăţătură sau pentru abateri disciplinare, ori încetează şcolarizarea la cerere, precum şi în eventualitatea că nu-şi respectă obligaţia de a îndeplini serviciul în condiţiile de mai sus.

Conţinutul dosarului de recrutare

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de management resurse umane un dosar plic, care va cuprinde următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere la concursul de admitere;
 2. Curriculum vitae – Europass (CV);
 3. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi de acceptare a condiţiilor de recrutare;
 4. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă și dacă este cazul a livretului militar;
 5. Diploma de bacalaureat *;
 6. Foaia matricolă *;
 7. Copii ale: certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatului de căsătorie, precum si după caz ale hotărârilor judecătorești privind starea civila;
 8. Autobiografia si Tabelul nominal cu rudele candidatului;
 9. Extrasul de pe cazierul judiciar al candidatului, care se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate depus de candidat;
 10. Fişa medicală – tip de încadrare in MAI;
 11. O fotografie 9x12 cm;
 12. Trei fotografii color 3x4 cm;
 13. Certificatul de examinare psihologică (introdus în dosar de către compartimentul cu sarcini de recrutare).

* Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:

 • atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu acesta, în copie, tradusă şi legalizată;
 • foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.

Documentele solicitate se prezinta in original, vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre lucratorul de resurse umane care efectueaza recrutarea; se accepta si copie legalizata.

Suplimentar documentelor prevăzute, candidații care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităților naționale – romi, maghiari, alte minorități – depun la dosarul de recrutare și o adeverință din partea unei organizații etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenență a candidatului, respectiv calitatea de etnic.

Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din concurs a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin fraudă.

Pe durata concursului de admitere nu se asigură cazarea, masa şi transportul candidaţilor.


Recrutarea candidaţilor şi desfăşurarea admiterii

Recrutarea candidaţilor se realizează în raport cu locul de domiciliu sau de reşedinţă al candidaţilor - de către Inspectoratele de Jandarmi Judeţene, respectiv Direcţia Generală de Jandarmi a municipiului Bucureşti, precum şi de către unităţile de jandarmi care au primit sarcini de recrutare.

Cererile de înscriere se depun la unitățile Jandarmeriei Române, astfel:

Pentru Sesiunea ianuarie 2020

- până la data de 15 noiembrie 2019;

Candidaţii recrutaţi parcurg următoarele probe eliminatorii la unităţile teritoriale:

 • Examinarea medicală - constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare şi se concretizează prin completarea fişei medicale. Fişa medicală se eliberează personal candidaţilor de unitatea care i-au recrutat;
 • Evaluarea psihologică - se realizează la unităţile teritoriale, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI , potrivit planificării întocmite împreună cu inspectoratele generale/judeţene/teritoriale.
 • Evaluarea psihologică este unică, indiferent de nivelul de învățământ, și se finalizează prin emiterea unui aviz psihologic de tipul "Apt/Inapt".

 • Pentru candidații declarați inapt psihologic, după soluționarea eventualelor contestații, recrutarea incetează.
 • Candidaţii care au fost declaraţi "apt" psihologic şi optează ulterior pentru alte instituţii de învăţământ se pot înscrie la acestea fără a mai susţine o nouă evaluare în acest scop.
 • Candidaţii care au obţinut avize de inaptitudine nu mai pot participa la concursul de admitere organizat de alte unităţi de învăţământ.
 • Rezultatele finale privind evaluare psihologică se comunică unităţilor care au realizat recrutarea/structurilor beneficiare, sub formă de tabel nominal, cărora le revine sarcina incunoştiinţării candidaţilor.
Situații care determină încetarea activității de recrutare:

Activitățile de recrutare și selecție încetează pentru candidații aflați în următoarele situații:

a). nu depun în termenul limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

b). încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare;

c). nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de recrutare;

În cazul în care identificarea situațiilor menționate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obținut prin concurs.

CONCURSUL DE ADMITERE se va desfăşura, după cum urmează:

Sesiunea ianuarie 2020

- în perioada 10 – 23 ianuarie 2020;

Ordinea de desfăşurare a probelor la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal ale Jandarmeriei Române, este următoarea:

 • contravizita medicală
 • evaluarea performanței fizice
 • proba de verificare a cunoştinţelor

Proba de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară la sediul Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, numai cu acei candidaţi care au promovat proba de evaluare a performanței fizice.

Proba de verificare a cunoştinţelor va avea durata de 3 ore şi constă într-un text de complexitate medie, tip grilă, din tematica stabilită, care va conţine 90 de itemi din disciplinele: limba română (60 itemi) şi limba engleză sau franceză (30 itemi). Fiecare item va conţine 4 (patru) variante de răspuns, din care o singură variantă va fi corectă.

Dispoziţii finale

Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului şcolar/universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ la care au fost declaraţi admişi. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare.


Evaluarea performanței fizice a candidaților constă în parcurgerea traseului practic-aplicativ.

Probe, norme si bareme

Tematica concursului de admitere, pe disciplinele de concurs

 1. LIMBA ROMÂNĂ
  1. LEXIC
   • Vocabularul limbii române. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului.
   • Cuvântul. Forma şi conţinutul. Cuvântul de bază. Sensul cuvintelor în context. Sensul propriu (de bază şi secundar) şi sensul figurat.
   • Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicală.
   • Mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului. Împrumuturile. Neologismele.
   • Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Paronimele. Regionalismele. Arhaismele.
   • Cuvintele polisemantice.
   • Unităţile frazeologice (locuţiuni, expresii).
   • Pleonasmul.
  2. NOŢIUNI DE FONETICĂ
   • Vocalele. Consoanele. Semivocalele. Diftongul. Triftongul. Hiatul.
   • Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe.
   • Folosirea corectă a accentului în limba română.
  3. MORFOSINTAXA
   • Părţile de vorbire flexibile. Clasificarea/felul (verb, substantiv, articol, pronume, numeral, adjectiv). Locuţiunile.
   • Categorii morfologice (diateza, conjugare, mod, timp, persoana, gen, număr, caz, grad de comparaţie). Funcţii sintactice.
   • Părţile de vorbire neflexibile. Clasificarea/felul (adverb, prepoziţie, conjuncţie, interjecţie). Locuţiunile. Funcţii sintactice (adverb, interjecţie).
  4. NOŢIUNI DE SINTAXĂ
   • Relaţia text, frază, propoziţie, cuvânt.
   • Cuvintele şi construcţiile incidente. Punctuaţia lor.
   • Relaţiile sintactice în propoziţie şi în frază (interdependenţa, coordonare şi subordonare).
   • Mijloacele de realizare a relaţiilor sintactice în propoziţie şi în frază: flexiunea, joncţiunea, juxtapunerea, topica.
   • Fraza. Propoziţia principală şi propoziţia secundară/subordonată. Elementele de relaţie în frază.
   • Propoziţia regentă şi propoziţia subordonată. Elementul regent.
   • Propoziţia şi părţile de propoziţie. Tipurile de propoziţie.
  5. SINTAXA PROPOZIŢIEI ŞI A FRAZEI
   • Predicatul şi propoziţia subordonată predicativă.
   • Subiectul şi propoziţia subordonată subiectivă.
   • Atributul şi propoziţia subordonată atributivă.
   • Complementul. Complementele circumstanţiale şi necircumstanţiale. Complementele circumstanţiale de loc, de timp, de mod. Complementul circumstanţial de cauză şi de scop. Complementul direct şi indirect.
   • Propozitia subordonata completiva directa. Propozitia subordonata completiva indirecta. Propozitiile subordonate circumstantiale de loc, de timp, de mod, de cauza, de scop. Propozitiile subordonate circumstantiale conditionale, concesive si consecutive.
   • Expansiunea si contragerea.
   • Acordul.
  6. ORTOGRAFIA ŞI PUNCTUAŢIA
   • Semnele de punctuaţie: virgula, punctul şi virgula, punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, linia de pauză, linia de dialog, două puncte, punctele de suspensie.
   • Semnele de ortografie: cratima, apostroful, punctul ca semn ortografic.

 2. LIMBI MODERNE - engleza/franceza - la alegere
  • LIMBA ENGLEZĂ
   1. MORFOLOGIA
    1. SUBSTANTIVUL
     • Pluralul substantivelor.
     • Substantive defective de număr.
     • Cazul substantivelor.
    2. ADJECTIVUL
     • Tipuri;
     • Gradele de comparaţie;
     • Comparaţia neregulată;
     • Funcţiile sintactice ale adjectivului.
    3. VERBUL
     • Timpurile verbale.
     • Subjonctivul.
     • Verbe modale.
     • Infinitivul/participiul/gerunziul.
     • Diateza activă/diateza pasivă.
    4. ADVERBUL
     • Tipuri;
     • Grade de comparaţie.
    5. CUVINTE DE LEGATURĂ
     • Prepoziţii, conjuncţii, locuţiuni.
    6. ARTICOLUL
     • Hotărât/nehotărât, zero, omisiune.
    7. PRONUMELE
     • Tipuri.
    8. NUMERALUL
     • Tipuri.
   2. SINTAXA
    • Ordinea cuvintelor în propoziţie.
    • Tipuri de propoziţii (enunţiative, interogative, negative, imperative, exclamative, etc.).
    • Propoziţii condiţionale (I, II, III).
    • Corespondenţa timpurilor.
    • Vorbirea directă/indirectă.
    • Acordul subiectului cu predicatul;
    • Propoziţii subordonate (propoziţia circumstanţială de timp, de loc, de mod, cauzală, consecutivă, concesivă).
    • Inversiunea.
    • Construcţii cu wish si if only.
    • Construcţii cu it şi there.
   3. LEXIC
    • Sinonime, antonime, familii de cuvinte, omonime, paronime.
    • Colocaţii.

  • LIMBA FRANCEZĂ
   1. MORFOLOGIA
    1. SUBSTANTIVUL
     • Gen si număr.
    2. ADJECTIVUL
     • Acordul adjectivului calificativ
     • Gradele de comparaţie
     • Adjectivele posesive, demonstrative, nehotărâte şi interogative
    3. VERBUL
     • Moduri (indicativ, condiţional, subjonctiv, imperativ, infinitiv, gerunziu, participiu, acordul participiului trecut).
     • Timpuri (simple şi compuse), folosirea lor
     • Diateza (activă, reflexivă şi pasivă).
     • "şi" condiţional; "şi" dubitativ
     • Concordanţa la indicativ
     • Stilul direct/indirect
    4. ADVERBUL
     • Tipuri, grade de comparaţie.
    5. CUVINTE DE LEGĂTURĂ
     • Prepoziţiile/locuţiunile prepoziţionale.
     • Conjuncţia şi locuţiunile conjuncţionale.
    6. ARTICOLUL
     • Hotărât, nehotărât, partitiv
     • Înlocuirea articolului partitiv cu prepoziţia „de”.
    7. PRONUMELE
     • Personal, reflexiv, posesiv, demonstrativ, relativ, interogativ, nehotărât, "en", "y"
     • Pronumele subiect, complement obiect direct, complement obiect indirect. Locul lor în fraza asertivă, interogativă şi imperativă.
    8. NUMERALELE CARDINALE ŞI ORDINALE
   2. SINTAXA
    • Subordonata completivă directă.
    • Subordonata relativă
    • Subordonata circumstanţială de timp/de cauză/de scop.
    • Subordonatele concesivă şi consecutivă.
    • Fraza interogativă directă şi indirectă.
    • Fraza afirmativă / negativă.
    • Fraza imperativă / emfatică (procedee ale emfazei).
   3. LEXIC
    • Cuvinte şi expresii; sinonime; antonime; familii de cuvinte; cuvinte cu mai multe sensuri; omonime, paronime.
 3. 3. BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI DE ADMITERE

  • Sunt recomandate toate manualele şcolare alternative, elaborate şi aprobate prin Ordin al Ministerului Educaţiei Naţionale pentru anul școlar 2017-2018, din materia cărora se stabilesc subiectele de concurs.
  • Dicţionarul Ortografic, Ortoepic şi Morfologic al Limbii Române, ediţia a-II-a, 2005